Nach oben

D-Litter Pedigree

JOHOKWE Goldy
LOI SG101953
YE JAPHA Impala
VDH 05/109 4271
MAKARANGA Hurricane (CH)
VDH 89/084 0026
MUSHANA Sabhuku
KUSA 650223
Lulu AUS DEM SKAAPREVIER
VDH 83/017 0090
GLENAHOLM Jolly Jinx (CH)
KUSA BQ002203
VDH 01/109Ü2571
GLENAHOLM Japho
KUSA BL003060
TSAVOS HUNTER Bakari
VDH 13/109 09475
NYANGANI Couga
VDH 07/109 5394
PRONKBERG Makari (Multi CH)
KUSA BU010490
LOI 03-128651
GLENAHOLM Jangela
VDH 01/109 Ü2648
KUSA BQ016758
LIONHILL Zurdoc
KUSA BP004395
HARMAKHIS WISDOM Hakim
LOI 06/126489
UMZINGELI Jakari
VDH 02/145 0116
NOMVUYO Fanzi Leeu (CH)
KUSA BK010266
UMZINGELI Geza
VDH 95/109 0366
IZANGOMA Anandi
VDH 14/109 10767
CH IJABA Acai
SHSB 661426
VDH 06/1095074
GUNTHWAITE Alombalelo
KCAE 02167901
NHSB 2522474
CH NDEGE Shaka of Eilack
EAKC EE 1809
KCSB 0860CK
BURNCOTE Foxy Lady
KC 1548CL
GUNTHWAITE Giselle
KC W3207005W03
MAIRANGI Fenjuma
VDH 02/1092945
GLENAHOLM Brigandman
KUSA BL001663
BAGANDA Ijuma
VDH 97/109 0785
BESAL Fatoka (CH)
KUSA BH10403
BAGANDA Elara
VDH 95/109 0250
YE JAPHA Gaia Xolani
LOF 6 RHOD.RID 3270/0
VDH 14/109Ü10761
SHANGANI Denga Windo of Lionsriver (Int. CH)
LOF 6 RHO.RID 2478/414
KUSA ZA000183C11
YE JAPHA Drago (CH)
VDH 03/1093342
SPKP 1115
GLENAHOLM Jolly Jinx (CH)
KUSA BQ002203
VDH 01/109Ü2571
SHANGANI Sarula Gani (Multi CH)
LOF 6 RHO.RID 1287/255
UMVUTCHA Matobo of Shangani (Multi CH)
ZKC 15645
LOF 6 RHO.Rid822/138
SARULA Chikadzi of Shangani (Multi CH)
ZKC 12072
VDH 93/017Ü1028
YE JAPHA Diketi (CH)
VDH 03/109 3347
LOF 6 RHO.RID 2500/416
GLENAHOLM Jolly Jinx (CH)
KUSA BQ002203
VDH 01/109Ü2571
GLENAHOLM Japho
KUSA BL003060